Tentamen_Statica_Januari_2011

Let op niet met rood schrijven op deze tentamenvellen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ET OP! Niet met ROOD schrijven op deze tentamenvellen. • De relevante berekeningen van één opgave moeten op een enkel pagina staan. Opmerking: een dubbel vel tentamenpapier (4 pagina) is voldoende voor alle 4 opgaven van dit tentamen. • De antwoorden op het bijgevoegde antwoordformulier invullen. • Antwoorden zonder enige berekening of motivering worden niet gehonoreerd. • Zet op alle tentamenvellen uw naam, studienummer en studierichting (wb, mt) • Na afloop van het tentamen worden de uitwerkingen op Blackboard geplaatst Opgave 1 (25 punten) Bij een metalen nagelpons werkt een kracht van 120 N op de hefboom. De verbindingen A, B en C zijn wrijvingsloze scharnieren. Op het antwoordformulier is een deel van de hefboom getekend (deel BAE). Bereken en teken alle krachten en momenten die er op werken: - de reacties in A en B - de inwendige resulterende belastingen op de dwarsdoo...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online