Tentamen_Statica_Januari_2011

Tentamen statica 1 wb1114 24012011 opgave 2 pag 46 25

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rsnede bij E. Tentamen Statica-1 (wb1114) 24.01.2011 Opgave 2 Pag. 4/6 (25 punten) De onderstaande getekende vlakke vakwerk wordt in de knooppunten E en F belast door twee verticale krachten. De bevestigingen in de punten A en G zijn scharnieren. Bepaal de kracht in de staven BC, BF en CF van het onderstaande vakwerk. Geef aan of deze staven onderhevig zijn aan een trek- of een drukkracht. Tentamen Statica-1 (wb1114) 24.01.2011 Opgave 3 Pag. 5/6 (25 punten) Een klep, met een lengte van 2,8 m en een breedte van 2 m, is m.b.v. de scharnieren C en D aan een wand bevestigd. De klep geeft een gewicht G = 600 N en een homogene massaverdeling. Vanuit het hoekpunt A houdt het touw AB de klep in een horizontale positie. De component van de kracht in het touw in y-richting, wordt voor 60% opgenomen door scharnier C en voor 40% door scharnier...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online