{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tentamen_Statica_November_2011

De kracht heeft een werklijn in horizontale richting

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ven. De kracht heeft een werklijn in horizontale richting in het vlak van de deur. De deur steunt hierbij tegen de vloerstop C op een glad contactoppervlak. 3.a Bereken de grootte van de kracht die op de vloerstop C werkt. 3.b Op het antwoordformulier zijn de scharnieren A en B getekend met de gespecificeerde locale assenstelsels. Bereken en teken de componenten van de krachten in de punten A en B die deze scharnieren op de deur uitoefenen. Tentamen Statica-1 (wb1114) 2.11.2011 Opgave 4 Pag. 6/6 (5 punten) De onderstaande overhangende balk draagt de belastingen die in de tekening staan aangegeven. Teken op het antwoordformulier de dwarskracht- en buigmomentenlijnen voor de balk en schrijf de waarden er bij....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online