Tentamen_Statica_November_2011

De relevante berekeningen van n opgave moet op een

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: • De relevante berekeningen van één opgave moet op een enige pagina staan. Opmerking: een dubbel vel tentamenpapier (4 pagina) is voldoende voor alle 4 opgaven van dit tentamen. • De antwoorden op het bijgevoegde antwoordformulier invullen. • Antwoorden zonder enige berekening of motivering worden niet gehonoreerd. • Zet op alle tentamenvellen uw naam, studienummer en studierichting (wb, mt) • Na afloop van het tentamen worden de uitwerkingen op Blackboard geplaatst Opgave 1 (4 punten) Het onderstaande vakwerk, samengesteld uit staven die scharnierend aan elkaar verbonden zijn, draagt de belastingen die in de tekening staan aangegeven. In F is het vakwerk aan een scharnier en in J aan een roloplegging vastgemaakt. De staven CJ en CF zijn niet met de staven BI en DG verbonden. Bepaal de kracht in de staven BC, CJ, CI en HI en geef aan of deze staven onderhevig zijn aan een trek- of...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online