{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tentamen statica 1 wb1114 2112011 opgave 2 pag 46 6

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: een drukkracht. Tentamen Statica-1 (wb1114) 2.11.2011 Opgave 2 Pag. 4/6 (6 punten) De tractorarm draagt een gewicht van 3 kN in de bak die zijn zwaartepunt in G heeft. De hydraulische cilinders AB en CD zorgen om de arm in de evenwichtspositie te houden die in de tekening is aangegeven. Alle verbindingen (A t/m F) zijn wrijvingsloze scharnieren. Op het antwoordformulier is het constructie-element ECF getekend. Bereken en teken alle krachten die er op werken. Schrijf de waarden er bij. Tentamen Statica-1 (wb1114) 2.11.2011 Opgave 3 Pag. 5/6 (5 punten) Een homogene deur met een gewicht van 300 N is aan de scharnieren A en B opgehangen. De hartlijn van de scharnieren wordt t.o.v. de deur vastgelegd met de maten van 80 mm en 360 mm. Scharnier B ondersteunt volledig de deur in verticale richting. Tijdens werkzaamheden aan de deur wordt een kracht van 200 N uitgeoefend zoals in tekening is aangege...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online