tentamen-24jan2012-met-uitwerking

neem deze tabel over vul hem aan en plaats de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ampfases (deze gegevens zijn niet geordend!). Neem deze tabel over, vul hem aan en plaats de resultaten in de juiste volgorde. De toestanden moeten overeenkomen met de nummering in figuur 1, afgezien van het punt na isentropische compressie; geef dit aan als punt 2IS De twee overige punten (5 en 6) hebben betrekking op het water. Gebruik het bijgevoegde T-s-diagram in figuur 2 om de toestandsgrootheden in de betreffende posities kwalitatief aan te geven. Maak gebruik van de waarden voor verzadigingstoestanden in tabel 2 voor het bepalen van de numerieke waarden van de toestandsgrootheden. Geef voor de dampkwaliteit aan of 0 < x < 1 (schrijf '2f') of niet bepaald (schrijf: 'nb') als p en T onafhankelijk van elkaar zijn. Gebruik waar nodig de definitie van het isentropisch rendement en pas de energiebalans voor open systemen toe. (c) Geef voor ieder punt in het schema aan welke vergelijking is toegepast om de thermodynamische waardes te verkrijgen. Geef ook de property function aan die je moet gebruiken om de gewenste thermodynamische grootheid te bepalen. Bijvoorbeeld: Proces: expansie van hete lucht (1300°C) bij een druk van 15 bar in een gasturbine Te bepalen toestand: uitlaat van de turbine Gegevens: Tin (inlaattemperatuur turbine), pin (inlaatdruk turbine), pout (uitlaatdruk turbine), ηs,turb (isentropisch rendement van de turbine) hin = hin(pin, Tin) sin = sin(pin, Tin) hout,s = hout,s(pout, s=sin) hout = hin - ηs,turb (hin - hout,s) sout = sout(pout,hout) wcomp = hout - hin (d) Bepaal de COP van het systeem, het vermogen dat aan het systeem moet worden toegevoerd, de warmtestroom naar de...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2120 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online