tentamen-24jan2012-met-uitwerking

Het voert als belangrijkste product een warmtestroom

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gebruikt R245fa als werkmedium. Het voert als belangrijkste product een warmtestroom naar de droogkamer, die op een constante temperatuur van 60°C (te beschouwen als een warmtereservoir van constante temperatuur) wordt gehouden. Het schema van de beschouwde installatie is weergegeven in figuur 1. De twee drukniveaus waartussen de thermodynamische cyclus plaatsvindt, zijn gegeven in onderstaande lijst (pboiler, pcond) en alle drukverliezen in het systeem kunnen worden verwaarloosd. Het medium is een oververhitte damp aan de inlaat van de compressor, waarvan het inwendig rendement (ηs,comp) is gegeven. Gegevens: werkmedium verdamperdruk inlaattemperatuur compressor condensordruk isentroop compressorrendement massastroom water (warmtebron) inlaattemperatuur water uitlaattemperatuur water druk van het water temperatuur van de droogkamer Omgevingsdefinitie voor exergieberekeningen: R245fa pboiler = 0.8 bar Tin,comp = 10°C pcond = 5 bar ηs,comp = 0.70 = m5 100 kg/s m= T5 = 20°C T6 = 15°C p5 = p6 = 5 bar TDK = 60°C T0 = 10°C, p0 = 1.013 bar Figuur 1: Processchema van de industriële warmtepomp. Nummers 1,2,3,4,5,6 verwijzen naar de bovenstaande gegevens. 4 Beantwoord de volgende vragen: (a) Schets de thermodynamische cyclus in het bijgevoegde T-s-diagram (figuur 2) (b) Bepaal de toestandsgrootheden p, T, h, s van de thermische cyclus (1, 2, 3, 4) inclusief de massastromen, gebruikmakend van de toestandsgrootheden zoals gegeven in tabel 1 voor de vloeistof en d...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2120 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online