tentamen-24jan2012-met-uitwerking

Welke meetbare grootheid is dit geef een korte uitleg

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: he grootheid (van water) kennen. Welke (meetbare) grootheid is dit? Geef een korte uitleg. . 2 OPGAVE 2 Het kookpunt van vloeibaar water is afhankelijk van de druk. Bij benadering wordt de drukafhankelijkheid van het kookpunt van water beschreven door: ∆ gl h 1 1 p ln 2 = − p1 R T1 T2 Hierin is Δglh het verschil in enthalpie tussen vloeibaar water en waterdamp. R is de gasconstante. T1 is het kookpunt (in K) bij een druk p1, en T2 is het kookpunt (in K) bij een druk p2. (a) De bovenstaande vergelijking is niet exact maar is gebaseerd op een aantal aannames. Leg kort uit wat deze aannames zijn. (b) De smelttemperatuur van ijs (naar vloeibaar water) hangt in principe ook af van de druk. Deze drukafhankelijkheid is veel minder sterk dan de drukafhankelijkheid van de kooktemperatuur van vloeibaar water. Leg kort uit waarom. 3 OPGAVE 3 Een industriële warmtepomp wordt gebruikt in een installatie om hout te drogen. Uit een waterstroom die het systeem verlaat met een temperatuur van 20°C wordt warmte teruggewonnen om het ruwe materiaal te drogen, zie onderstaande figuur 1. Deze waterstroom heeft een druk van 5 bar en er is geen drukverlies. De warmtepompcyclus...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2120 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online