tentamen-24jan2012-met-uitwerking

Zo niet geef aan waarom 1 opgave 1 voor vloeibaar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zo niet, geef aan waarom. 1 OPGAVE 1 Voor vloeibaar water bij 298K en 1 bar zijn de volgende gegevens beschikbaar: 1 ∂V • de isobare uitzettingscoëfficiënt β = 256*10−6 K −1 = V ∂T p , N 1 ∂V • de isotherme compressibiliteit κ = = −1 − 46*10−6 bar V ∂p T , N • het specifieke volume bij 298K en 1 bar = 1.003 cm3g-1. Een druk van 1 bar is gelijk aan 105 Pa. De waardes van κ en β voor vloeibaar water hangen bij benadering niet af van druk en temperatuur. (a) Bereken met behulp van bovenstaande gegevens het specifieke volume (in cm3g-1) van vloeibaar water bij 298K en 100 bar. (b) ∂u Leid af dat = v [κ p − β T ] ∂p T , N (c) ∂u Bereken met behulp van bovenstaande gegevens de waarde van de grootheid ∂p T , N voor vloeibaar water bij 298K en 1 bar. Let op de juiste eenheden. 1 gram vloeibaar water bevindt zich in een volume van 1.003 cm3 bij 298K en 1 bar. Bij een constant volume wordt het water langzaam verwarmd. (d) Bereken de arbeid van dit proces. (e) Maak met behulp van bovenstaande gegevens een slimme schatting van de druk (in bar) op het moment dat de temperatuur van het water 299K is geworden (f) Om de benodigde warmte voor dit proces uit te kunnen rekenen moeten we de waarde van nog een (meetbare) thermodynamisc...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2120 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online