tentamen-24jan2012-met-uitwerking

E bepaal de exergieverliezen in de condensor en in de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: verdamper, en de warmtestroom die de condensor verlaat. (e) Bepaal de exergieverliezen in de condensor en in de smoorklep (throttle-valve). Geef de exergiebalans waarmee de waarden van de exergieverliezen zijn bepaald duidelijk weer. Bespreek het resultaat en verklaar OF en HOE het verschil uitmaakt om een andere machine toe te passen om de grootste exergieverliezen van 2 componenten te verminderen. (f) Bepaal het exergetisch rendement van het systeem (COP II), en licht dit kort toe. Maak gebruik van de definitie van de equivalente thermodynamische temperatuur. 5 Tabel 1: Toestandsgrootheden voor vloeistof en damp in de aangegeven punten (nummers) Punt m Medium p [bar] [kg/s] r245fa r245fa water r245fa water r245fa r245fa 0.8 5.0 5.0 5.0 5.0 100 100 0.8 T [°C] h [kJ/kg] 68.65 15 20 63.46 18.07 84.38 10 -14.07 s [kJ/kg.K] x [-] -0.485 0.008 0.224 0.36 0.296 nd 0 nd -0.033 Table 2: Properties for saturated states of R245fa Specific volume Vapor Liquid Liquid Internal Energy Vapor Liquid °C m3/kg kJ/kg kJ/kg T Pressure Temp. bar p m3/kg kJ/kg Enthalpy Vapor kJ/kg Entropy Vapor Liquid kJ/kg.K kJ/kg.K 0.6 2.21 vL 0.0007002 vV 0.278 uL -221.54 uV -36.9 hL -221....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online