{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tentamen-24jan2012-met-uitwerking

tentamen-24jan2012-met-uitwerking - THERMODYNAMICA 2(WB1224...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 THERMODYNAMICA 2 (WB1224) 24 januari 2012 14.00 - 17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit drie open vragen op 10 bladzijden. Het tentamen is een GESLOTEN BOEK tentamen. Dit betekent dat tijdens het tentamen uitsluitend het uitgereikte formuleblad mag worden geraadpleegd. Gebruik van aantekeningen of andere hulpmiddelen (zoals een eigen formuleblad) is niet toegestaan. Gebruik van een (niet programmeerbaar) rekenapparaat is wel toegestaan. Elke opgave moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd. Zorg er voor dat het ingeleverde werk (elk blad afzonderlijk) is voorzien van naam en studienummer. Schrijf leesbaar. Als we uw handschrift niet kunnen lezen, kunnen we uw uitwerking ook niet goed rekenen. Zorg ervoor dat bij het inleveren alle bladen in elkaar zijn gevouwen. Gebruik bij het beantwoorden van de vragen een zwarte of blauwe pen. Het gebruik van een rode pen en/of potlood is niet toegestaan. Geef bij het beantwoorden van de vragen zo duidelijk mogelijk aan hoe het ant- woord is verkregen: laat zien welke relaties zijn gebruikt en waar deze relaties op zijn gebaseerd. Vermeld bij de uitkomsten de eenheden en kijk of de gevonden waarden realistisch zijn. Zo niet, geef aan waarom.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 OPGAVE 1 Voor vloeibaar water bij 298K en 1 bar zijn de volgende gegevens beschikbaar: de isobare uitzettingscoëfficiënt 61 , 1 256*10 pN V K VT β −−  = =   de isotherme compressibiliteit , 1 46*10 bar TN V Vp κ = = het specifieke volume bij 298K en 1 bar = 1.003 cm 3 g -1 . Een druk van 1 bar is gelijk aan 10 5 Pa. De waardes van κ en β voor vloeibaar water hangen bij benadering niet af van druk en temperatuur. (a) Bereken met behulp van bovenstaande gegevens het specifieke volume (in cm 3 g -1 ) van vloeibaar water bij 298K en 100 bar. (b) Leid af dat [ ] , u vp T p κβ = (c) Bereken met behulp van bovenstaande gegevens de waarde van de grootheid , u p voor vloeibaar water bij 298K en 1 bar. Let op de juiste eenheden. 1 gram vloeibaar water bevindt zich in een volume van 1.003 cm 3 bij 298K en 1 bar. Bij een constant volume wordt het water langzaam verwarmd. (d) Bereken de arbeid van dit proces. (e) Maak met behulp van bovenstaande gegevens een slimme schatting van de druk (in bar) op het moment dat de temperatuur van het water 299K is geworden (f) Om de benodigde warmte voor dit proces uit te kunnen rekenen moeten we de waarde van nog een (meetbare) thermodynamische grootheid (van water) kennen. Welke (meetbare) grootheid is dit? Geef een korte uitleg. .
Background image of page 2
3 OPGAVE 2 Het kookpunt van vloeibaar water is afhankelijk van de druk. Bij benadering wordt de drukafhankelijkheid van het kookpunt van water beschreven door: 2 1 12 11 ln gl h p p RTT  =   Hierin is Δ gl h het verschil in enthalpie tussen vloeibaar water en waterdamp.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

tentamen-24jan2012-met-uitwerking - THERMODYNAMICA 2(WB1224...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online