japanese oral exam

japanese oral exam - Fujiyama ni nobota cotoga arimasuka...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
O tan jyoubi wa itsu desuka? Ichi gatsu futsu ka desu Itsu kara Cambridge ni sundeimasuka? Kyu gatsu kara Cambridge ni sundeimasu. Haru yasumi ni nani o shimashita ka? Houston ni itari, track team to undou o shitari shimashita. Totemo tanoshkata desu. Nastu yasumi ni nani o shitagateimasu? Tokyo ni ikitai desu Dona codomo deshtaka? Ryoshin ni yoruto shizuka codomo data sou desu. Netari, benkyoushitari shita sou desu Kega o niuin shitacotoga arimasuka? Iie Ask tanakasan what language she speaks. Nani go ga hanasemasu ka? Ask tanakasan if he has climbed Mt. Fuji
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Fujiyama ni nobota cotoga arimasuka? Roleplay Sensei, cheng desu. Ohayogozaimasu. Jitsuwa, kaze o hiite, netsu ga arundesu. Sorede, kyou jyugyou o yasundemo iidesuka? Sorekara, ashita shukudai o dashite mo kamaimasenka? Hontoni sumimasen. Dewa, shitsureshimasu Doushtan desuka? Kaoiroga warui desu. Sorewa comarimashitane. Kusuri o nondara dou desuka Muri o shinai hougaiidesuka? Tara dou desuka? Ta hou ga ii desu ka? Senshu Conshu Raishu Sengetsu Con getsu Rai getsu Kyo nen Cotoshi/con nen rainen...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

japanese oral exam - Fujiyama ni nobota cotoga arimasuka...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online