Bai giang TC va hd cua CDCS

2 phng php c a ch tc h ccs ccs ph php thuyt phc ng p

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .3 Ho ¹t ®é ng c ña Tæ tr­ë ng C§ IV.3 Quan t© t× hiÓu c¸c chÕ ® chÝnh é Quan m m s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc. s¸ch HiÓu ® nhiÖm vô cña tæ s¶n xuÊt, HiÓu ­îc c«ng t¸c, ph­¬ h­íng cña tæ §¶ng vµ ch­ ng c«ng ¬ tr× c«ng t¸c cña C§CS, C§ bé phËn ng nh Quan t© ® c«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¸t Quan m Õn triÓn ® oµn viªn, x© dùng C§CS v÷ y ng m¹nh m¹nh V. Ho ¹t ®é ng c ña C§ bé phËn V. Né i dung ho ¹t ®é ng c ña C§ bé Né phËn p hËn P h­¬ng ph¸p c «ng t¸c c ña C§ bé Ph­¬ng phËn p hËn V.1 Né i dung ho ¹t ®é ng C§ bé phËn p hËn Ch¨m lo b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p vµ chÝnh Ch¨m ® cña CNVCL§ ¸ng C§ tham gia vµ tæ chøc cho CNL§ trong C§ bé phËn tham gia qu¶n lý. bé Tæ chøc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Tæ C§ cÊp trªn C§ ¸p dông c¸c h× thøc thi ® thÝch hîp, nh ua ¸p ® l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt, c«ng em t¸c gãp phÇn cïng ® n vÞ hoµn thµnh ¬ nhiÖm vô. nhiÖm V.2. Ph­¬ng ph¸p c «ng t¸c c ña C§ bé phËn C§ X© dùng ch­¬ tr× c«ng t¸c vµ ph© c«ng y ng nh n X© tr¸ch nhiÖm thËt cô thÓ cho tõng UVBCH, t¹o ® iÒu kiÖn cho hä hoµn thµnh nhiÖm vô § æi míi néi dung ho¹t ® éng cña c¸c ban quÇn §æi chóng chóng Båi d­ìng nghiÖp vô vµ ph­¬ ph¸p ho¹t ® ng éng Båi cho ® ngò tæ tr­ëng C§, chØ ® x© dùng éi ¹o y C§CS v÷ m¹nh C§CS ng Th­êng xuyªn kiÓm tra, ® gi¸ kÞp thêi, tæng ¸nh Th­êng kÕt ® kinh nghiÖm hay; KÞp thêi gãp ý kiÕn ­îc víi nh÷ tæ ch­a lµm tèt ® kh¾c phôc. ng Ó víi VI. Ho ¹t ®é ng c ña BCH C§CS VI. 1. 2. Né i dung ho ¹t ®é ng c ña BCH Né C§CS C§CS P h­¬ng ph¸p c «ng t¸c c ña BCH Ph­¬ng C§CS C§CS VI.1 Né i dung ho ¹t ®é ng c ña BCH C§CS B CH Tæ chøc thùc hiÖn NQ cña C§ cÊp m× nh Thi hµnh NQ cña C§ cÊp trªn H­íng dÉn, kiÓm tra ho¹t ® éng cña C§ bé H­íng phËn, tæ C§ phËn, § Þnh kú b¸o c¸o t× h× tæ chøc vµ ho¹t nh nh §Þnh ® éng C§ Thùc hiÖn c¸c néi dung x© dùng C§CS v÷ y ng Thùc m¹nh m¹nh Thu chi tµi chÝnh vµ qu¶n lý tµi s¶n C§ theo ® Thu tµi chÝnh qu¶n lý tµi s¶n theo VI.2. Ph­¬ng ph¸p c «ng t¸c c ña B CH C§ CS ThuyÕt phôc Tæ chøc cho quÇn chóng ho¹t ® éng Tæ X© dùng hÖ thèng quy chÕ vµ tæ y X© chøc ho¹t ® éng b»ng qu...
View Full Document

This essay was uploaded on 02/25/2014 for the course ELEC 1200 taught by Professor Nhiij during the Spring '13 term at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online