Bai giang TC va hd cua CDCS

B t chc thc hin cc ngh quyt ca t c cp trn c p dng cc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u kiÖn cho ® oµn KiÓm viªn. viªn. Më sæ s¸ch theo dâi ® oµn viªn. 1. - IV. Ho ¹t ®é ng c ña tæ c «ng ®o µn ®o • • • T æ c«ng ®oµn lµ m ¾t xÝ ch cña C§CS . Tæ T æ C§ m ¹nh th× C§CS m ¹nh. Ho¹t ®é ng c ña tæ C§ cÇn vËn dông phï hîp víi ®è i t­îng vµ tõng lo¹i h×nh c¬ s ë kh¸c nhau. t­îng Né i dung ho ¹t ®é ng c ña tæ c «ng ®o µn P h­¬ng ph¸p ho ¹t ®é ng c ña tæ c «ng Ph­¬ng ®o µn ®o Ho ¹t ®é ng c ña tæ tr­ë ng c «ng ®o µn IV.1. Né i dung ho ¹t ®é ng c ña Tæ C§ C§ VËn ® ì oµn viªn h­ëng øng c¸c VËn éng, gióp ® ® phong trµo thi ® chÊp hµnh tèt néi quy…. ua, phong VËn ® oµn viªn gióp nhau gi¶i quyÕt nh÷ ng VËn éng ® khã kh¨n, häc tËp, n© cao tr× ® VH ng nh é khã T¨ng c­êng c¸c ho¹t ® éng x· héi Phæ biÕn c¸c chÕ ® chÝnh s¸ch, PL, néi quy… é Tæ chøc cho ® oµn viªn th¶o luËn, x© dùng quy y Tæ chÕ d© chñ, Tho¶ ­íc lao ® n éng tËp thÓ chÕ P h© c«ng ® n oµn viªn ho¹t ® éng C§ phï hîp víi Ph© kh¶ n¨ng mçi ng­êi kh¶ IV.2 Ph­¬ng ph¸p ho ¹t ®é ng c ña tæ C§ Liªn hÖ mËt thiÕt víi ® oµn viªn; n¾m t© m Liªn t­ nguyÖn väng vµ nh÷ bøc xóc cña hä ng t­ X¸c ® y X¸c Þnh râ môc tiªu vµ x© dùng kÕ ho¹ch ho¹t ® éng cña tæ C§ ho¹ch Duy tr×sinh ho¹t tæ c«ng ® oµn KÕt hîp víi tæ tr­ëng chuyªn m«n t¹o ® iÒu KÕt kiÖn thuËn lîi ® ® Ó oµn viªn hoµn thµnh nhiÖm vô nhiÖm IV...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online