Bai giang TC va hd cua CDCS

Ng p hi hp vi ban qun tr t chc phong phi tro thi hi x

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a ng Tuyªn §¶ng… § ¶ng… Tæ chøc phong trµo thi ® tham gia ua, Tæ qu¶n lý qu¶n P hèi hîp víi thñ tr­ëng c¬quan tæ chøc Phèi thùc hiÖn quy chÕ d© chñ… n thùc P h¸t triÓn ® oµn viªn, x© dùng c«ng y Ph¸t ® oµn c¬së v÷ m¹nh ng II. NhiÖm vô ,quyÒn h¹n C§CS II. 2. QuyÒn h¹n C§CS trong DN nhµ n­íc, 2. ® n vÞ sù nghiÖp: ¬ KiÓm tra gi¸m s¸t chÕ ® chÝnh é KiÓm s¸ch; s¸ch; Tham gia c¸c héi ® ång § ¹i diÖn ký Tho¶ ­íc lao ® éng tËp §¹i thÓ thÓ P h¸t hiÖn, tham gia gi¶i quyÕt tranh Ph¸t II. NhiÖm vô ,quyÒn h¹n C§CS II. 3. NhiÖm vô C§CS trong HTX - Tuyªn truyÒn ® ­êng lèi chñ tr­¬ cña ng Tuyªn §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt nhµ n­íc. § ¶ng, - P hèi hîp víi Ban Qu¶n trÞ tæ chøc phong Phèi trµo thi ® ® héi x· viªn… ua, ¹i trµo - P hèi hîp Ban qu¶n trÞ ch¨m lo ® sèng êi Phèi cho ® cho oµn viªn - P h¸t triÓn ® oµn viªn, x© dùng c«ng y Ph¸t ® oµn CS v÷ m¹nh ng II. NhiÖm vô ,quyÒn h¹n C§CS II. 4. NhiÖm vô C§CS trong DNTN, Cty 4. TNHH…: TNHH…: - Tuyªn truyÒn ® ­êng lèi chñ tr­¬ cña ng Tuyªn § ¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc - H­íng dÉn gióp ® giao kÕt H§L§ ì H­íng - Tæ chøc ® oµn viªn lao ® éng thi ® yªu ua Tæ n­íc.. n­íc.. - Tuyªn truyÒn ph¸t triÓn ® oµn viªn, x© y Tuyªn dùng c«ng ® oµn c¬së v÷ m¹nh ng dùng 5. QuyÒn h¹n C§CS trong DNTN, Cty TNHH…: TNHH…: - §...
View Full Document

This essay was uploaded on 02/25/2014 for the course ELEC 1200 taught by Professor Nhiij during the Spring '13 term at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online