Bai giang TC va hd cua CDCS

Vin m s sch theo di on vin 1 iv ho t ng c a t c ng o

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ¹i diÖn cho tËp thÓ lao ® éng x© dùng y §¹i vµ ký kÕt Tho¶ ­íc lao ® éng tËp thÓ vµ - Gi¸m s¸t thi hµnh c¸c chÕ ® chÝnh s¸ch é Gi¸m - Tham gia Héi ® ång hoµ gi¶i lao ® éng, gi¶i Tham quyÕt tranh chÊp quyÕt II. NhiÖm vô ,quyÒn h¹n C§CS II. - - - NhiÖm vô cña nghiÖp ® oµn Tuyªn truyÒn ® ­êng lèi chñ tr­¬ cña ng Tuyªn §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc. § ¶ng, H­íng dÉn, gióp ® giao kÕt H§L§ ì Tæ chøc ® éng viªn ® oµn viªn thi ® yªu ua Tæ n­íc, tham gia c¸c ho¹t ® éng x· héi n­íc, Tuyªn truyÒn ph¸t triÓn ® oµn viªn, x© y Tuyªn dùng C§CS v÷ m¹nh ng dùng II. NhiÖm vô ,quyÒn h¹n C§CS II. - - QuyÒn h¹n nghiÖp ® oµn: § ¹i diÖn th­¬ l­îng, ký kÕt tho¶ ­íc lao ng §¹i ® éng tËp thÓ, gi¸m s¸t thi hµnh chÕ ® é, CS CS § ¹i diÖn tËp thÓ lao ® éng tham gia H«Þ §¹i ® ång hoµ gi¶i lao ® éng c¬së, gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ® éng III. C«ng t¸c ®o µn viªn c «ng ®o µn III. Tuyªn truyÒn ph¸t triÓn ®o µn viªn C§ c¬së ph¶i Lµm tt c«ng t¸c tuyªn truyÒn § èi t­îng kÕt n¹p lµ tÊt c¶ ng­êi lao ® éng trong §èi mäi lo¹i h× doanh nghiÖp, t¸n thµnh ® nh iÒu lÖ c«ng ® c«ng oµn vµ tù nguyÖn gia nhËp. 2 . Qu¶n lý ®o µn viªn. 2. Qu¶n Liªn hÖ mËt thiÕt ® n¾m t© t­ nguyÖn Ó m Liªn väng väng Ph© c«ng c«ng viÖc phï hîp n KiÓm tra, ® ® t¹o ® «n èc, iÒ...
View Full Document

This essay was uploaded on 02/25/2014 for the course ELEC 1200 taught by Professor Nhiij during the Spring '13 term at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online