{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03-Ch3-Agile-se9

03-Ch3-Agile-se9 - Software Engineering Agile Software...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Software Engineering Agile Software Development Chapter 3, SE9 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Các ch đề • Các ph ươ ng pháp agile • Phát tri n ki u agile và theo k ế ho ch • L p trình c c đ oan u n lý d án agile • Qu • M r ng quy mô các ph ươ ng pháp agile 2
Background image of page 2
Rapid software development • Phát tri n và chuy n giao nhanh ngày nay th ườ ng là yêu c u quan tr ng nh t đố i v i các h th ng ph n m m – các doanh nghi p v n hành trong m t b yêu c u nhanh chóng thay đổ i • trong th c t ế không th t o ra m t b yêu c u ph n m m n đị nh – ph n m m ph i ti ế n hóa nhanh chóng để ph n ánh nhu c u thay đổ i c a doanh nghi p. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Rapid software development • Rapid software development – Các ho t độ ng đặ c t , thi ế t k ế và cài đặ t đượ c ti ế n hành xen k – H th ng đượ c phát tri n theo m t chu i các phiên b n mà khách hàng tham gia đ ánh giá t ng phiên b n – Giao di n ng ườ i dùng th ườ ng đượ c phát tri n b ng cách dùng m t môi tr ườ ng phát tri n tích h p (IDE) và m t b công c đồ h a. 4
Background image of page 4
Độ ng c ơ c a agile • S th t v ng v i ph phí c a các ph ươ ng pháp thi ế t k ế ph n m m th p k 1990 d n đế n s xu t hi n c a các ph ươ ng pháp agile. Các ph ươ ng pháp này: – chú tr ng vào mã ch ươ ng trình thay vì thi ế t k ế – d a trên m t cách phát tri n ph n m m theo ki u vòng l p – nh m nhanh chóng chuy n giao ph n m m ho t độ ng đượ c và nhanh chóng ti ế n hóa nó để đ áp ng các yêu c u thay đổ i. 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
M c đ ích c a agile • Gi m ph phí trong quy trình ph n m m – ví d b ng cách gi m vi ế t tài li u • Có kh n ă ng đ áp ng nhanh chóng các yêu c u thay đổ i mà không c n ph i làm l i quá nhi u. 6
Background image of page 6
Tuyên ngôn agile Chúng tôi đ ang khám phá nh ng ph ươ ng pháp t t h ơ n để phát tri n ph n m m b ng cách t tay phát tri n và giúp nh ng ng ườ i khác làm vi c đ ó. Qua công vi c này chúng tôi đ ã đ i đế n ch đ ánh giá cao: Các cá nhân và t ươ ng tác h ơ n các quy trình và công c Ph n m m ho t độ ng đượ c h ơ n tài li u đầ y đủ C ng tác c a khách hàng h ơ n th ươ ng l ượ ng h p đồ ng Đ áp ng các thay đổ i h ơ n làm theo k ế ho ch Ngh ĩ a là, m c dù các đ i m bên ph i có giá tr , nh ư ng chúng tôi đ ánh giá các đ i m bên trái cao h
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

03-Ch3-Agile-se9 - Software Engineering Agile Software...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online