03-Ch3-Agile-se9

36 l p trnh i khi l p trnh theo t ng c p cc l p trnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a XP, và XP đã phát tri n m t cách ti p c n mà theo đó chương trình đư c test sau m i s a đ i đã đư c th c hi n. • Các đ c đi m c a XP testing: – Test-first development – Hoàn thi n d n vi c test t các scenario. – Ngư i dùng tham gia vi c phát tri n và th m đ nh test. – Cơ ch ch y test t đ ng đ m i l n xây d ng m t b n release m i l i ch y l i t t c các test thành ph n (component test). 30 Test-first development • Vi c vi t test trư c khi vi t code làm rõ các yêu c u c n cài đ t. • Các test đư c vi t thành các chương trình thay vì ch là d li u – Đ có th ch y chúng m t cách t đ ng. • M i test kèm theo ch c năng ki m tra xem chương trình đã ch y đúng hay sai. – Thư ng đư c phát tri n d a vào m t testing framework ch ng h n Junit. • T t c các test cũ và test m i đ u đư c ch y t đ ng m i khi b sung m t ch c năng m i cho s n ph m – Nh v y ki m tra đư c xem ch c năng m i có gây l i hay k...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online