03-Ch3-Agile-se9

5 m c ch c a agile gi m ph ph trong quy trnh ph n m m

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c phương pháp này: – chú tr ng vào mã chương trình thay vì thi t k – d a trên m t cách phát tri n ph n m m theo ki u vòng l p – nh m nhanh chóng chuy n giao ph n m m ho t đ ng đư c và nhanh chóng ti n hóa nó đ đáp ng các yêu c u thay đ i. 5 M c đích c a agile • Gi m ph phí trong quy trình ph n m m – ví d b ng cách gi m vi t tài li u • Có kh năng đáp ng nhanh chóng các yêu c u thay đ i mà không c n ph i làm l i quá nhi u. 6 Tuyên ngôn agile • Chúng tôi đang khám phá nh ng phương pháp t t hơn đ phát tri n ph n m m b ng cách t tay phát tri n và giúp nh ng ngư i khác làm vi c đó. Qua công vi c này chúng tôi đã đi đ n ch đánh giá cao: – Các cá nhân và tương tác hơn các quy trình và công c – Ph n m m ho t đ ng đư c hơn tài li u đ y đ – C ng tác c a khách hàng hơn thương lư ng h p đ ng – Đáp ng các thay đ i hơn làm theo k ho ch • Nghĩa là, m c dù các đi m bên ph...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online