03-Ch3-Agile-se9

Cc thnh vin trong i c th khng ph h p v i c ng lm vi c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c phát tri n cũng như c a quy trình phát tri n. Ch đ ng n l c lo i b s ph c t p ra kh i h th ng b t c khi nào có th . 8 Kh năng ng d ng phương pháp agile • Phát tri n ph n m m dùng chung, trong đó m t công ty ph n m m đang phát tri n m t s n ph m c nh -trung bình đ bán. • Phát tri n ph n m m đ t hàng (custom system development) trong ph m vi m t t ch c, trong đó – có m t cam k t rõ ràng t khách hàng v vi c tham gia quy trình phát tri n – có không nhi u các quy t c và quy đ nh t bên ngoài có nh hư ng t i ph n m m. • Do s chú tr ng vào các nhóm nh làm vi c m t cách g n k t, có v n đ trong vi c m r ng quy mô c a các phương pháp agile cho các h th ng l n. 9 V n đ v i các phương pháp agile • Có th khó gi s quan tâm c a khách hàng tham gia quy trình. • Các thành viên trong đ i có th không phù h p v i cư ng đ làm vi c đ c thù c a các phương pháp agile. • Khi có nhi u hơn m t ngư i có quy n xác đ nh m c đ ưu tiên c a các yêu c u, có th khó thay đ i m...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online