03-Ch3-Agile-se9

Con ng i thay v quy trnh k nng c a i pht tri n c n c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i có giá tr , nhưng chúng tôi đánh giá các đi m bên trái cao hơn. Nguyên b n t i http://agilemanifesto.org/ 7 Các nguyên t c agile Nguyên t c Miêu t Khách hàng tham gia Khách hàng nên tham gia ch t ch trong su t quá trình phát tri n. Vai trò c a h là cung c p và quy đ nh m c đ ưu tiên các yêu c u m i v h th ng, và đánh giá h th ng t i các l n l p (iterations of the system). Chuy n giao Ph n m m đư c phát tri n m t cách tăng d n t ng đ t (increment), tăng d n trong trong đó khách hàng ch ra các yêu c u c n đư c đưa vào m i đ t. Con ngư i thay vì quy trình Kĩ năng c a đ i phát tri n c n đư c ghi nh n và khai thác. Các thành viên c a đ i c n đư c t do phát tri n cách làm vi c c a riêng mình mà không c n đ n các quy trình quy ph m đ nh trư c. Ch p nh n thay đ i Hi u r ng yêu c u h th ng s thay đ i nên thi t k h th ng sao cho nó có th ch p nh n đư c các thay đ i đó. Gìn gi tính gi n d d hi u Chú tr ng vào tính gi n d d hi u c a ph n m m đang đư...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online