03-Ch3-Agile-se9

03-Ch3-Agile-se9

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cho c đ i. – Khuy n khích refactoring. • Các s li u đo đ c cho th y năng xu t c a l p trình đôi tương đương v i năng xu t c a hai ngư i làm vi c đ c l p. 36 L p trình đôi • Khi l p trình theo t ng c p, các l p trình viên ng i cùng nhau trư c m t máy tính đ phát tri n ph n m m. • Các c p đư c s p x p m t cách linh đ ng đ t t c các linh thành viên đ u có th i gian làm vi c cùng nhau trong su su t quá trình phát tri n. • S chia s ki n th c x y ra trong quá trình l p trình theo c p r t quan tr ng – Nó gi m r i ro cho d án khi m t s thành viên r i kh i nhóm. 37 Ưu đi m c a l p trình đôi • Nó h tr quan ni m s h u t p th và trách nhi m t p th đ i v i h th ng. – Các cá nhân không ch u trách nhi m đ i v i các v n đ c a mã chương trình. • Thay vào đó, c đ i cùng có trách nhi m gi i quy t các v n đ đó. • Nó ho t đ ng như là m t quy trình review không chính th c vì m i dòng l nh đ u có ít nh t hai ngư i xem. • T o đi u ki n cho refactoring – m t quá trình trong vi c nâng c p ph n m m. – Khi áp d ng l p trình đôi và s h u t p th , nh ng ngư i khác có l i tr c ti p t vi c refactoring nên h s d h tr quá trình này. 38 Scrum 39 Scrum • Scrum là m t phương phá...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online