03-Ch3-Agile-se9

M i test km theo ch c nng ki m tra xem chng trnh ch y

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: m i lĩnh v c c a h th ng, đ không x y ra tình tr ng m i ngư i ch th o m t vùng, và t t c các developer ch u trách nhi m cho toàn b mã ngu n. Ai cũng có th s a b t c cái gì. Continuous M i khi m t tác v đư c hoàn thành, nó đư c tích h p ngay vào h integration th ng. Sau m i l n tích h p như v y, h th ng ph i ch y qua t t c (tích h p liên t c) các unit test. Sustainable pace Làm vi c quá gi quá nhi u không đư c ch p nh n do h qu (ti n đ b n thư ng là gi m ch t lư ng mã ngu n và gi m năng xu t trung h n. v ng) On-site customer Trong su t th i gian làm vi c c a đ i XP, luôn có m t đ i di n c a (khách hàng t i ngư i dùng h th ng (khách hàng) s n sàng tham gia. Trong m t quy trình XP, khách hàng là m t thành viên c a đ i và có trách nhi m giao ch ) các yêu c u h th ng cho đ i đ cài đ t. 25 Examples of task cards for prescribing medication 26 XP và s thay đ i • Tri th c truy n th ng trong ngành công ngh ph n m m là: thi t k cho thay đ i (design for change). – dành th i gian và n l c cho vi c d đoán các thay đ i...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online