03-Ch3-Agile-se9

M t framework cho test t ng v d junit l m t h th ng t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: là vi c đáng làm vì sau này nó s làm gi m chi phí. phí. • Còn XP kh ng đ nh vi c đó không đáng làm vì không th d đoán các thay đ i m t cách đáng tin c y. – liên t c c i ti n mã (refactoring) đ thay đ i sau này s d dàng hơn. 27 Refactoring • Tìm ki m các c i ti n có th th c hi n cho ph n m m và th c hi n các c i ti n đó – th m chí ngay c nơi chưa có nhu c u c i ti n ngay. – làm tăng tính d hi u c a ph n m m • d n t i gi m nhu c u tài li u. – d th c hi n các thay đ i hơn vì mã ngu n rõ ràng và có c u trúc t t. • tuy nhiên, m t s thay đ i đòi h i refactoring v thi t k và đi u này đòi h i chi phí cao hơn. 28 Ví d v refactoring • T ch c l i cây phân c p class đ lo i b các đo n mã ngu n l p đi l p l i • D n d p và đ i tên các thu c tính và phương th c đ làm chúng tr nên d hi u hơn. • thay th mã inline b ng các l i g i các phương th c đã đư c kèm trong m t thư vi n chương trình. 29 Testing trong XP • Testing là trung tâm c...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online