03-Ch3-Agile-se9

Pha kh i u l l p k ho ch phc th o outline planning thi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hông. 31 Khách hàng tham gia test • Đ giúp phát tri n các acceptance test cho các story c n đư c cài đ t trong b n release ti p theo c a h th ng. • Khách hàng tham gia đ i phát tri n vi t các b test trong khi s n ph m đư c phát tri n. – Do đó t t c mã m i đư c th m đ nh đ đ m b o th a mãn nhu c u c a khách hàng. • Tuy nhiên, nh ng ngư i đóng vai trò khách hàng có ít th i gian nên không th làm vi c toàn th i gian v i nhóm phát tri n. – H có th c m th y r ng tham gia b ng cách cung c p các yêu c u là đã đ , và có th s không hào h ng tham gia quy trình test. 32 Mô t test case cho ch c năng ki m tra li u lư ng (dose checking) 33 T đ ng hóa test • T đ ng hóa test nghĩa là test đư c vi t dư i d ng các thành ph n ch y đư c trư c khi tác v (task) đư c cài đ t – Các thành ph n testing component nên • Đ ng đ c l p (stand-alone), • Gi l p vi c nh p các d li u c n test • Ki m tra xem k t qu có th a mãn đ c t output hay không....
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online