03-Ch3-Agile-se9

Pht tri n agile cc ho t ng pht tri n c th c hi n xen k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c đ ưu tiên đó. • Vi c gìn gi tính gi n d d hi u cũng đòi h i công s c. • Cũng như các phương pháp phát tri n l p khác, h p đ ng có th là v n đ . 10 Agile và b o trì ph n m m • Đa s các t ch c chi nhi u ti n cho vi c b o trì m t ph n m m cũ hơn là cho vi c phát tri n ph n m m m i. – do đó, n u mu n các phương pháp agile thành công, chúng ph i h tr b o trì cũng t t như v i phát tri n. • Hai đi m quan tr ng: – Các h th ng phát tri n b ng agile có b o trì đư c không? • quy trình nh n m nh vào vi c t i thi u hóa tài li u chính th c. – Có th s d ng hi u qu các phương pháp agile cho vi c ti n hóa m t h th ng đ đáp ng yêu c u c a khách hàng hay không? • R c r i có th n y sinh n u không th gi đ i phát tri n ban đ u. 11 Phát tri n theo k ho ch và phát tri n agile • Phát tri n theo k ho ch – Các giai đo n phát tri n tách bi t • S n ph m c a m i giai đo n đư c l p k ho ch t trư c. – Không nh t thi t ch dành cho mô hình thác nư c, mô hình phát tri n tăng d n cũng dùng đư c • l p x y ra bên trong m i ho t đ n...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online