03-Ch3-Agile-se9

Sau m i l n tch h p nh v y h th ng ph i ch y qua t t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p các m c trong form như d ng chi phí, miêu t , s lư ng, và và các ghi chú v chi phí đó. Khi nào mu n, nhà tư v n có th th c hi n m t công vi c tùy ch n trong s dư i đây. (1)Sau khi đi n xong form, nhà tư v n s “Submit”. N u chi phí nh hơn 50, chi phí đó s đư c g i th ng cho h th ng đ x lý. (2)N u nhà tư v n chưa đi n xong form chi phí, nhà tư v n có th mu n “Save for later”. Form đó sau đó s đư c hi n trong m t danh sách (hàng đ i) dành cho nhà tư v n v i ghi chú tr ng thái là “Incomplete”. (3)N u nhà tư v n quy t đ nh xóa toàn b d li u và đóng forrm, nhà tư v n s “Cancel and exit”. D li u so n d s không đư c lưu l i b t c đâu. 22 A ‘prescribing medication’ story 23 XP practices (a) Nguyên lý hay th c hành Miêu t Incremental planning (l p k ho ch tăng d n) Các yêu c u đư c ghi l i trên các story card, quy t đ nh xem các story nào đư c kèm theo m t b n release là tùy vào th i gian và m c đ ưu tiê...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online