03-Ch3-Agile-se9

Sau vng sprint ti p theo s b t u 43 lm vi c theo nhm v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: – M t framework cho test t đ ng (ví d Junit) là m t h th ng t o thu n l i cho vi c vi t các test ch y đư c và ch y m t b test. • Khi testing đư c t đ ng hóa, luôn luôn có m t b test có th th c thi nhanh chóng và d dàng – M i khi m t ch c năng đư c b sung cho h th ng, có th ch y các test và các v n đ mà ph n code m i đã gây ra có th đư c n m b t l p t c. 34 Khó khăn trong XP testing • L p trình viên thích vi t code hơn là test – Đôi khi h đi đư ng t t khi vi t test. • Ví d vi t các test không hoàn ch nh không ki m tra đ các trư ng h p ngo i l có th x y ra. • M t s test có th r t khó vi t theo ki u tăng d n. – Ví d , trong m t giao di n ngư i dùng ph c t p, khó vi t unit test cho mã cài đ t 'lôgic hi n th ' và lu ng chuy n ti p gi a các màn hình. • Khó đánh giá tính đ y đ hoàn thi n c a m t b test. – Dù b n có th có r t nhi u system test, b test c a b n có th v n không ph đ . 35 L p trình đôi • Trong XP, l p trình viên làm vi c theo t ng c p, – Cùng ng i vi t mã. – Nh v y cùng làm ch ph n mã và lan truy n ki n th c...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online