03-Ch3-Agile-se9

Th i gian s ng c a h th ng cc h th ng c s d ng lu di c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g. • Phát tri n agile – Các ho t đ ng phát tri n đư c th c hi n xen k – S n ph m c n th c hi n đư c quy t đ nh b i thương thuy t trong quá trình phát tri n. 12 Phát tri n theo k ho ch và phát tri n agile Plan-based development Requirement engineering Requirement specification Design and implementation Agile development Requirement engineering Design and implementation 13 L a ch n: Agile hay theo k ho ch? • Đa s d án bao g m các quy trình theo k ho ch cũng như quy trình agile. S cân b ng đư c quy t đ nh tùy theo: – Có c n có m t đ c t và thi t k r t chi ti t trư c khi chuy n sang cài đ t hay không? – Chi n lư c chuy n giao tăng d n có th c t hay không? • n u có, nên xem xét vi c s d ng phương pháp agile. – H th ng c n phát tri n l n đ n đâu? • Các phương pháp agile có hi u qu nh t khi có th phát tri n h th ng v i m t đ i nh làm vi c cùng m t ch và có th giao ti p thân m t v i nhau. • V i h th ng l n đòi h i các đ i phát tri n l n, khi đó có th ph i dùng cách ti p c n theo k ho ch. 14 L a ch n: Agile hay theo k ho ch? – H th ng c n phát tri n thu c lo i gì? • Cách ti p c n theo k ho ch thích h p v i các h th ng đòi h i nhi u công phân tích trư c khi cài đ t – ví d h...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online