03-Ch3-Agile-se9

Lm tng tnh d hi u c a ph n m m d n t i gi m nhu c u

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n tương đ i gi a chúng. Developer chia các story thành các tác v (development task). Small releases Đ u tiên, t p ch c năng h u ích t i thi u mang l i giá tr đư c phát tri n. Các b n (các b n release release c a h th ng đư c phát hành thư ng xuyên và b sung d n ch c năng nh ) cho b n release đ u tiên. Simple design Ch thi t k v a đ đ th a mãn các yêu c u hi n t i. (thi t k đơn gi n) Test-first development (test trư c) s d ng m t framework cho unit test đ vi t test cho m t ch c năng m i trư c khi cài đ t chính ch c năng đó. Refactoring (c i ti n) T t c các developer liên t c c i ti n mã ngu n b t c khi nào tìm th y đi m nào có th c i ti n. Vi c này làm cho mã ngu n tr nên đơn gi n d hi u và b o trì đư c. 24 XP practices (b) Pair programming Developer làm vi c theo t ng c p, ngư i này ki m tra công vi c c a (l p trình c p) ngư i kia và h tr đ vi c lúc nào cũng ch y. Collective ownership (s h u t p th ) C p developer làm vi c trong...
View Full Document

This document was uploaded on 02/28/2014 for the course SCIENCE 2040U at UOIT.

Ask a homework question - tutors are online