{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

obligations of nominators unless otherwise agreed a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: thói quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành. Chương IV XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI MỤC 1 KHUYẾN MẠI Điều 88. Khuyến mại 1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. 2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh; b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó. Điều 89. Kinh doanh dịch vụ khuyến mại Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng. contracts Sale promotion service contracts must be made in writing or in other forms of equal legal validity. Article 91.- Rights of traders to conduct sale promotion 1. Vietnamese traders, branches of Vietnamese traders, and Vietnam- based branches of foreign traders shall have the right to conduct sale promotion themselves or to hire traders engaged in provision of sale promotion services to...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online