luat thuong mai

10 xc tin thng mi l hot ng thc y tm kim c hi mua bn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: al activities in Vietnam under the provisions of Vietnamese law or treaties to which the Sot Republic of Vietnam is a contracting party. 8. Purchase and sale of goods mean commercial activities whereby the seller is obliged to deliver goods, transfer ownership of goods to the purchaser and receive payment; the purchaser is obliged to pay to the seller and receive goods and the ownership thereof as agreed. 9. Provision of services means commercial activities whereby a party (hereinafter referred to as the service provider) is obliged to provide a service to another party and receive payment; the service- using party (hereinafter referred to as the customer) is obliged to pay to the service provider and use the service as agreed. 10. Commercial promotion means activities of promoting and seeking opportunities for the purchase or sale of goods and provision of services, including sale promotion, commercial advertisement, display and exhibition of goods and services, and trade fairs and exhibitions. gian dài giữa các bên, được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thương mại. 4. Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. 5. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ b...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online