{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 the parties shall have the right to claim benefits

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: e charges paid by goods sellers according to the provisions of Article 211 of this Law. Article 190.- Obligations of auction organizers 1. To organize auctions of goods in compliance with the principles and procedures provided for by law and by auction modes agreed upon with goods sellers. 2. To notify and post up in a public, full and accurate manner necessary information on auctioned goods. 3. To preserve auctioned goods when they Điều 187. Người tham gia đấu giá, người điều hành đấu giá 1. Người tham gia đấu giá hàng hoá là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá. 2. Người điều hành đấu giá là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá. Điều 188. Nguyên tắc đấu giá Việc đấu giá hàng hoá trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Điều 189. Quyền của người tổ chức đấu giá Trừ trường hợp có thoả thuận khác, người tổ chức đấu giá có các quyền sau đây: 1. Yêu cầu người bán hàng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá đấu giá, tạo điều kiện cho người tổ chức đấu giá hoặc người tham gia đấu giá kiểm tra hàng hoá đấu giá và giao hàng hoá được bán đấu giá...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}