luat thuong mai

2 trng hp bn mua yu cu bn bn phi tun theo bn v k thut

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Goods are transported directly from the exporting country to the importing country without going through Vietnamese border- gates; b/ Goods are transported from the exporting country to the importing country through Vietnamese border- gates without carrying out the procedures for importing them into Vietnam and the procedures for exporting them out of Vietnam; c/ Goods are transported from the exporting country to the importing country through Vietnamese border- gates and brought into bonded warehouses or areas for nhập hàng hoá 1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam. 2. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam. 3. Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa. Điều 30. Chuyển khẩu hàng hoá 1. Chuyển khẩu hàng hóa l...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online