luat thuong mai

2 where contractual parties do not agree on the use

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: brokerage contract. Article 151.- Obligations of commercial brokers Unless otherwise agreed, a commercial broker shall have the following obligations: 1. To preserve samples of goods and documents assigned for the performance of brokerage activities, and to return them to the principals after the completion of brokerage; 2. Not to disclose or supply information to the detriment of the interests of the principals; 3. To be responsible for the legal status, but not for the solvency, of the principals; 4. Not to take part in the performance of contracts between the principals, except where so authorized by the principals. Article 152.- Obligations of principals Unless otherwise agreed, a principal shall have the following obligations: 1. To supply information, documents, Điều 148. Thanh toán chi phí phát sinh Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên đại diện có quyền yêu cầu được thanh toán các khoản chi phí phát sinh hợp lý để thực hiện hoạt động đại diện. Điều 149. Quyền cầm giữ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có quyền cầm giữ tài sản, tài liệu được giao để bảo đảm việc thanh toán các khoản thù lao và chi phí đã đến hạn. MỤC 2 MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI Điều 150. Môi giới thương mại Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứ...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online