{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

luat thuong mai

3 khi chng th gim nh li c kt qu khc vi chng th gim nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. Điều 151. Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây: 1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới; 2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới; 3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ; 4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới. Điều 152. Nghĩa vụ của bên được môi giới Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây: 1. Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương necessary means related to goods and services; 2. To pay brokerage remuneration and other reasonable expenses to the broker. Article 153.- The right to enjoy brokerage remuneration 1. Unless otherwise agreed, the right to enjoy brokerage remuneration arises from the time the principals enter into contracts. 2. Where there is no agreement, brokerage remune...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online