luat thuong mai

3 trong thi gian lu kho v khc phc h hng tn tht quy nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: chợ, triển lãm thương mại đó trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại. 2. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. 3. Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng. 4. Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. 5. Thực hiện việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo thoả thuận trong hợp đồng. Chương V CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI MỤC 1 ĐẠI DIỆN CHO THƯƠNG NHÂN Điều 141. Đại diện cho thương nhân 1. Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. 2. Trong trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự. Điều 142. Hợp đồng đại diện cho thương nhân of traders Contracts for representation of traders must be made in writing or in other forms of equivalent legal validity. Article...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online