luat thuong mai

4 where persons who register for participation in

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này; 2. Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác. Điều 113. Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các quyền sau đây: 1. Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng; 2. Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác. Điều 114. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; 2. Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp; 3. Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại. Điều 115. Người phát hành quảng cáo thương mại Người phát hành quảng cáo thương mại l...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online