{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

luat thuong mai

5 thc hin vic t chc hi ch trin lm thng mi theo tho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ghĩa vụ sau đây: 1. Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng; 2. Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn; 3. Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp; 4. Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào. Article 86.- Service charge rate Where there is no agreement on service charge rate, no agreement on methods of determining service charge rate, and also there is not any indication to service charge rate, the service charge rate shall be determined according to the charge rate of the same type of service under similar conditions on mode of provision, time of provision, geographical market, mode of payment and other conditions which can affect the service charge rate. Article 87.- Time limit for payment Where there is no agreement and there exist no customs pre- established between the parties concerning payment for services, the time limit for payment shall be the time when the provision of services is completed. Chapter IV COMMERCIAL PROMOTION Section 1...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online