luat thuong mai

Article 159 mandate contracts mandate contracts for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s or provided free of charge by traders to customers. 2. Goods and services used by traders for sale promotion may be goods and services they are trading in or other goods and services. 3. Goods and services used for sale promotion must be those traded lawfully. 4. The Government shall specify the maximum value of goods and services used for sale promotion, and the maximum discount rate for sale promotion goods and services, which traders can apply in their sale promotion activities. Article 95.- Rights of traders conducting hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác. 8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. 9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận. Điều 93. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại 1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. 2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Điều 94. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại 1. Hàng hoá, dịc...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online