luat thuong mai

Article 175 obligations of agents unless otherwise

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này; d) Loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật này; đ) Các chi phí mà khách hàng phải tự chịu đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 92 của Luật này. Điều 98. Cách thức thông báo 1. Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật này được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây: a) Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán; b) Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa; attached to goods when such goods are sold. 2. The notification of sale promotion for services according to the provisions of Article 97 of this Law shall be made by one of the following modes: a/ At places where services are provided; b/ In any other forms which must be provided together with services when such services are provided. Article 99.- Keeping secret information on sale promotion programs and details Where sale promotion programs must be approved by competent state agencies, suc...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online