{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Auction organizers shall bear the expenses for

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: se agreed, goods and/or service display and introduction service hirers shall have the following rights: 1. To request goods and/or service display and introduction service providers to fulfill agreements in contracts; 2. To inspect and supervise the performance of goods and/or service display and introduction service contracts. Article 126.- Obligations of goods and/or Điều 123. Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ 1. Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người. 2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 3. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước. 4. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. 5. Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online