luat thuong mai

Khng c s dng hng ho nu khng c bn c hng ho b cm gi ng 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tions in Vietnam. 1. To exercise rights and perform obligations as agreed upon with traders organizing trade fairs and exhibitions. 2. To sell, present goods as gifts and provide services displayed and introduced at trade fairs and exhibitions according to the provisions of law. 3. To temporarily import and re- export goods and documents on goods and/or services for display at trade fairs and exhibitions. 4. To comply with regulations on organization of trade fairs and exhibitions in Vietnam. Article 139.- Rights and obligations of traders organizing or participating in overseas trade fairs and exhibitions 1. To temporarily export and re- import goods and documents on goods and/or services for display and introduction at trade fairs or exhibitions. hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài được phép bán, tặng, cung ứng tại hội chợ, triển lãm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 2. Việc bán, tặng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu nhưng đã được tạm xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 3. Hàng hóa thuộc diện xuất khẩu phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được bán, tặng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. 4. Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm thương...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online