luat thuong mai

Mt bn vi phm c bn ngha v hp ng iu 311 hu qu php

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n organizers, goods sellers 1. Auction organizers are traders that register the business of providing auctioning services or sell their own goods in cases where goods sellers conduct auctions by themselves. 2. Goods sellers are owners of such goods or persons mandated by goods owners to sell goods or persons entitled to sell goods of others according to the provisions of law. công nhận thù lao gia công bằng sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị dùng để gia công thì phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu đối với sản phẩm, máy móc, thiết bị đó. Điều 184. Chuyển giao công nghệ trong gia công với tổ chức, cá nhân nước ngoài Việc chuyển giao công nghệ trong gia công với tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng gia công và phải phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao công nghệ. MỤC 2 ĐẤU GIÁ HÀNG HÓA Điều 185. Đấu giá hàng hoá 1. Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất. 2. Việc đấu giá hàng hoá được thực hiện theo một trong hai phương thức sau đây: a) Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá, theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng; b) Phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đầu tiên chấp...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online