luat thuong mai

Ri ro v mt mt hoc h hng hng ho khng c chuyn cho bn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó; d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán. Điều 36. Trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển 1. Trường hợp hàng hóa được giao cho người vận chuyển nhưng không được xác định rõ bằng ký mã hiệu trên hàng hóa, chứng từ vận chuyển hoặc cách thức khác thì bên bán phải thông báo cho bên mua về việc đã giao hàng cho người vận chuyển và phải xác định rõ tên và cách thức nhận biết hàng transported goods. 2. Where the seller is obliged to arrange the goods transportation, the seller shall have to enter into necessary contracts for the transportation of goods to the destination by means of transportation suitable to specific circumstances and under normal conditions for such modes of transportation. 3. Where the seller is not obliged to purchase insurance for the goods in the course of transportation and if requested by the purchaser, the seller must supply to the purchaser all necessary information on the goods and the transportation thereof to enable the purchaser to purchase insurance for the goods. Article 37.- Time limit for delivery of goods 1. The seller must deli...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online