luat thuong mai

Thi hn giao hng 1 bn bn phi giao hng vo ng thi im

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây: a) Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép; b) Theo đề nghị của thương nhân và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận; c) Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật và quy định của giấy phép; d) Do thương nhân bị tuyên bố phá sản; đ) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài đối với hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh và tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên Việt Nam; e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt f/ Other cases provided for by law. 2. Before terminating their operations in Vietnam, foreign traders are obliged to pay debts and fulfill other obligations toward the State, concerned organizations and individuals in Vietnam. Chapter II PURCHASE AND SALE OF GOODS Section 1. GENERAL PROVISIONS ON ACTIVITIES OF PURCHASE AND SALE OF GOODS Article 24.- Form of contracts for purchase and sale of goods 1. Contracts for sale and purchase of goods may be expressed in verbal or written form or established by specific acts. 2. For types of contracts for purchase and sale of goods, which, as provided for by law, must be made in writing, such provisions must be complied with. Article 25.- Goods ban...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online