luat thuong mai

To pay rentals as agreed or according to the

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Điều 160. Uỷ thác lại cho bên thứ ba Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác. Điều 161. Nhận uỷ thác của nhiều bên Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của nhiều bên uỷ thác khác nhau. Điều 162. Quyền của bên uỷ thác Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các quyền sau đây: 1. Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác; 2. Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 163 của Luật này. Điều 163. Nghĩa vụ của bên uỷ thác Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây: 1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác; 2. Trả thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác cho bên nhận ủy thác; 3. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận; 4. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online