{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Trng hp hp ng cho thu c lin quan n vic vn chuyn hng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: agents for purchase of goods, or traders that authorize the provision of services to service- providing agents. Điều 164. Quyền của bên nhận uỷ thác Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau đây: 1. Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác; 2. Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác; 3. Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác. Điều 165. Nghĩa vụ của bên nhận uỷ thác Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thực hiện mua bán hàng hoá theo thỏa thuận; 2. Thông báo cho bên uỷ thác về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác; 3. Thực hiện các chỉ dẫn của bên uỷ thác phù hợp với thoả thuận; 4. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng uỷ thác; 5. Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng uỷ thác; 6. Giao tiền, giao hàng theo đúng thoả thuận; 7. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra. MỤC 4 ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI Điều 166. Đại lý thương m...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}