luat thuong mai

Iu 256 thng nhn kinh doanh dch v gim nh thng mi ch cc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: enjoy representation remuneration 1. Representatives shall enjoy remunerations for contracts entered into within the scope of representation. The right to enjoy remunerations arises from the time agreed upon by the parties in representation contracts. 2. Where it is not agreed upon, the remuneration rate for the representative shall be determined according to Article 86 of this Law. 3. Tuân thủ chỉ dẫn của bên giao đại diện nếu chỉ dẫn đó không vi phạm quy định của pháp luật; 4. Không được thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc của người thứ ba trong phạm vi đại diện; 5. Không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn hai năm, kể từ khi chấm dứt hợp đồng đại diện; 6. Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hoạt động đại diện. Điều 146. Nghĩa vụ của bên giao đại diện Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại diện có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thông báo ngay cho bên đại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện đã giao dịch, việc thực hiện hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc chấp nhận hay không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi đại diện mà bên đại diện th...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online