luat thuong mai

Iu 316 quyn yu cu bi thng thit a party shall not lose

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cho người mua hàng trong trường hợp người tổ chức đấu giá không phải là người bán hàng đấu giá; 2. Xác định giá khởi điểm trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được người bán hàng uỷ quyền; 3. Tổ chức cuộc đấu giá; 4. Yêu cầu người mua hàng thực hiện việc thanh toán; 5. Nhận thù lao dịch vụ đấu giá do người bán hàng trả theo quy định tại Điều 211 của Luật này. Điều 190. Nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá 1. Tổ chức đấu giá hàng hoá theo đúng nguyên tắc, thủ tục do pháp luật quy định và theo phương thức đấu giá thoả thuận với người bán hàng. 2. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hoá đấu giá. 3. Bảo quản hàng hoá đấu giá khi được are entrusted by sellers for safe- keeping. 4. To display goods, goods samples or documents introducing goods for auction participants to consider. 5. To compile documents on auctions of goods and send them to goods sellers and purchasers and relevant parties according to the provisions of Article 203 of this Law. 6. To deliver auctioned goods to purchasers according to contracts for provision of goods auctioning services. 7. To carry out the procedures for transferring ownership rights over auctioned goods which are subject to the ownership registration as provided for by law, unl...
View Full Document

This document was uploaded on 03/01/2014.

Ask a homework question - tutors are online